PROSIMY O PRZECZYTANIE ORAZ AKCEPTACJĘ POLITYKI OCHRONY DANYCH TORRE POPRZEZ ZAZNACZENIE POWYŻSZEGO OKIENKA (CHECKBOXU)
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera. Prosimy sprawdzić konto email. Za chwilę otrzyma Pan/Pani link do potwierdzenia subskrypcji.

Torre - polityka ochrony danych

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez Administratora na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO” oraz zawiera informacje przekazywane osobie której dane dotyczą, w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO.

1. Administrator

1.1 Administratorem danych osobowych jest pan Artur Urbański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Torre Artur Urbański”, z siedzibą w Zakrzów 372, 32-003 Podłęże, określany dalej terminami „Administrator” lub „Torre”. Dane kontaktowe: torre@torre.pl , numer telefonu: +48 12. 444 78 80

2. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych.

2.1. Określenie przetwarzanych danych

W celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, numer Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer paszportu, data wydania paszportu, data ważności paszportu, nazwa organu który wydał paszport.

2.2. Cele przetwarzania: realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych.

2.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

2.4. Odbiorcami danych osobowych są:
a) organy władzy odwiedzanych krajów - w przypadku realizacji obowiązku uzyskania wiz wjazdowych,
b) zakłady ubezpieczeniowe - w przypadku objęcia danej imprezy turystycznej ochroną ubezpieczeniową.
c) przewoźnicy - w przypadku, gdy przekazanie danych jest warunkiem realizacji usługi przewozu np. przez linie lotnicze, przewoźników promowych lub kolejowych.
d) tour-operatorzy świadczący usługi turystyczne na zlecenie Administratora - w przypadku, gdy przekazanie danych jest konieczne do realizacji danej usługi,
e) uprawnione organy władzy państwowej

Administrator przekazuje odbiorcy jedynie te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji usługi przez odbiorcę.

2.5. W przypadku, gdy odbiorca ma siedzibę na terenie państwa trzeciego oraz nie wydano decyzji o której mowa w art. 45 ust. 3 RODO, ani nie stwierdzono zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, przekazanie danych następuje pod warunkiem, że:
a) osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przekazanie (art. 49 ust. 1 lit a) RODO), lub
b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem (art. 49 ust. 1 lit b) RODO), lub
c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawą, która świadczy usługi stanowiące część usługi turystycznej świadczonej przez Administratora (art. 49 ust. 1 lit c) RODO).

2.6. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych lub zaznaczenie na stronie torre.pl lub okienka (checkboxu) o następującej treści:

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z „Polityką ochrony danych” stosowaną przez Torre oraz będąc osobą pełnoletnią i świadomą opisanych ryzyk, wyrażam zgodę na przekazanie podanych powyżej, moich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej celem realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych. Ponadto oświadczam, że podane dane są prawdziwe oraz dotyczą mojej osoby”,

osoba której dane dotyczą oświadcza, że została poinformowana o prawach przysługujących jej na podstawie RODO, a także o ryzyku, które może wynikać z mniejszego stopnia ochrony danych oraz z braku zabezpieczeń w państwie trzecim oraz wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do państwa trzeciego, stanowiącego cel lub kraj tranzytowy danej imprezy turystycznej.

2.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług objętych umową o świadczenie usług turystycznych. Po zakończeniu i rozliczeniu imprezy turystycznej, dane będą przetwarzane w sposób ograniczony, polegający jedynie na:
a) przechowywaniu danych przez okres 5 lat, liczony od początku roku kalendarzowego następującego bezpośrednio po roku w którym rozliczono imprezę turystyczną, w celu zachowania możliwości przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy władzy państwowej, w szczególności organy kontroli skarbowej,
b) udostępnieniu danych uprawnionym organom władzy państwowej, w przypadku otrzymania stosownego żądania.

2.8. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.1 powyżej nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. W przypadku odmowy podania tych danych, umowa o świadczenie usług turystycznych nie będzie mogła zostać zawarta.

2.9. Wniesienie żądania usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania w sposób uniemożliwiający wykonanie przez Administratora świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych, będzie rozumiane jako odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych przez podróżnego (jeśli taka umowa już została zawarta) lub jako rezygnacja z zawarcia takiej umowy.

3. Dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

3.1. Określenie przetwarzanych danych.

Do celów marketingu bezpośredniego Administrator przetwarza następujące dane: imiona, nazwisko, pocztowy adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

3.2. Cele przetwarzania: dostarczanie informacji na temat usług i produktów oferowanych przez Administratora.

3.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych w określony sposób udzielana jest poprzez zaznaczenie okienek (checkboxów) na stronie torre.pl znajdujących się pod nagłówkiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach Torre”:

a) „adresu e-mail w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera Torre” ( w odniesieniu do informacji otrzymywanych pocztą elektroniczną)
b) „numeru telefonu w celu otrzymywania bezpłatnych wiadomości głosowych i tekstowych” (w odniesieniu do informacji otrzymywanych telefoniczne),
c) „adresu pocztowego w celu otrzymywania bezpłatnych materiałów Torre” (w odniesieniu do informacji otrzymywanych pocztą tradycyjną),

lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1 lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji w umowie o świadczenie usług turystycznych.

Ponadto, zgoda na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną może być udzielona poprzez:
a) zaznaczenie okienka (checkboxu) na formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści: „Poproszę o przesyłanie bezpłatnego newslettera Torre na adres e-mail podany powyżej, pod warunkiem, że rezygnacja z newslettera będzie możliwa w każdej chwili”, lub
b) zaznaczenie okienka (checkboxu) „akceptuję politykę ochrony danych” na stronie głównej torre.pl oraz kliknięcie przycisku „zapisz mnie"

Powyższe zgody mogą być cofnięte w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.4. Dane określone w pkt 3.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej oraz partnerami handlowymi Torre mającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz zapewniającymi ochronę danych zgodnie z wymogami RODO.

Zgoda na przekazywanie danych określonych w pkt 3.1 partnerom handlowym Torre udzielana jest poprzez zaznaczenie następującego okienka (checkboxu) na stronie torre.pl lub w umowie o świadczenie usług turystycznych:

wyrażam zgodą na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez partnerów handlowych Torre”,

lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1. Powyższa zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

3.5. Dane wymienione w pkt 3.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

3.6. Podanie danych wymienionych w pkt 3.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Jedynym następstwem nie podania tych danych jest brak możliwości otrzymywania informacji handlowych od Torre.

4. Dane przetwarzane do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

4.1. Określenie przetwarzanych danych.

Do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Administrator przetwarza następujące dane: wizerunek osoby utrwalony w formie fotografii lub video w czasie trwania imprezy turystycznej, której organizatorem jest Administrator, z zastrzeżeniem, że wizerunek nie będzie przetwarzany przez Administratora technikami powodującymi uznanie wizerunku za dane biometryczne.

4.2. Cele przetwarzania: relacjonowanie, promowanie i reklamowanie imprez turystycznych organizowanych przez Torre, w szczególności w mediach społecznościowych.

4.3. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda jest dobrowolna, a jej odmowa nie ma wpływu na wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Zgoda na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku udzielana jest poprzez zaznaczenie następującego (okienka) checkboxu na stronie torre.pl lub w umowie o świadczenie usług turystycznych:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku widocznego na zdjęciach i filmach powstałych podczas imprez Torre, w celach informacyjnych oraz promocji i reklamy usług turystycznych Torre”,

lub poprzez przesłanie informacji o powyższej treści na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1.

Wyrażenie zgody w opisany powyżej sposób oznacza, że wizerunek może być wykorzystywany jedynie w przyjaznym i pozytywnym kontekście, w sposób nie deprecjonujący, ani nie poniżający osoby sportretowanej, niewyłączny, na terenie całego świata, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Administratora podany w pkt. 1

4.4. Dane określone w pkt 4.1 nie będą przekazywane osobom trzecim, poza uprawnionymi organami władzy państwowej, w zgodzie z RODO.

4.5. Dane wymienione w pkt 4.1 będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub jej pełnomocnika. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

4.6. Udzielenie zgody na wykorzystanie danych o których mowa w pkt 4.1 nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Jedynym następstwem nie udzielenia zgody na wykorzystanie tych danych jest brak możliwości wykorzystania przez Torre fotografii lub filmu, w celach określonych w pkt. 4.3. chyba, że wykorzystanie jest możliwe bez zgody osoby sportretowanej, na podstawie wyjątku określonego w art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest w sytuacji, gdy osoba sportretowana stanowi jedynie szczegół większej całości, np.: krajobrazu, zgromadzenia publicznego, imprezy masowej.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania kierowane do Administratora powinny być przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w punkcie 1.

5.2. Osoba której dane dotyczą oświadcza, że podawane przez nią dane są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania świadczeń na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych ani za dodatkowe koszty powstałe wskutek podania błędnych lub nieprawdziwych danych.

6. Pozostałe postanowienia w zakresie przetwarzania danych

6.1. Administrator nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają na osoby których dane dotyczą, w tym profilowania.

6.2. Administrator nie przetwarza danych uznawanych za wrażliwe (szczególnych kategorii danych), w tym przykładowo danych na temat przekonań światopoglądowych, danych biometrycznych, danych genetycznych czy danych dotyczących zdrowia.

6.3. Dostęp do danych posiadał będzie jedynie Administrator (zarząd spółki) oraz wykwalifikowany personel zajmujący się:
a) realizacją imprez turystycznych - w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 2.1,
b) marketingiem bezpośrednim - w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 3.1,
c) działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i reklamowymi - w odniesieniu do danych wymienionych w pkt. 4.1.